Bảng báo cáo kết quả kinh doanh(Báo cáo lãi lỗ)

Bảng báo cáo kế hoạch kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo tài chính tổng quát cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định, nó phản ánh kết quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước của Doanh nghiệp trong thời kỳ đó.
Bao gồm các nội dung của dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ sau :
Thuyết minh báo cáo tài chính
Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối kế toán
Kết quả hoạt động kinh doanh
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên
Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
Chuyển lỗ
Dựa vào các số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh hoặc báo cáo lãi lỗ sẽ cho bạn biết doanh nghiệp bạn kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đã trừ đi hết chi phí. Báo cáo kết quả kinh doanh được đọc từ trên xuống và cho biết doanh thu và chi phí cho một khoảng thời gian nhất định. Một bảng báo cáo kết quả kinh doanh đầy đủ còn giúp người sử dụng thông tin có thể kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong kỳ, so sánh với kỳ trước và với Doanh nghiệp khác để nhận biết khái quát hoạt động trong kỳ và xu hướng vận động hay sử dụng gói dich vu lam bao cao tai chinh cuoi nam cho các doanh nghiệp của công ty dịch vụ kế toán hà nội Hotline : 0982 686 028