Sở Văn hóa du lịch Ninh Bình là một tổ chức được thành lập trên cơ sở tách riêng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy quản lý về du lịch từ Sở VH-TT&DL Ninh Bình. Vậy chức năng và quyền hạn của sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình là gì? Hãy cùng tìm hiểu với Bio Travel.

  • Giới thiệu về sở văn hóa du lịch Ninh Bình

Sở văn hóa du lịch Ninh Bình được thành lập theo quyết định số 14/NQ-HĐND ngày 16/06/2016 của hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về du lịch từ sử văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Ninh Bình.
Sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh có trụ sở làm việc tại nơi làm việc cũ của Chi cục thuế thành phố Ninh Bình.
  • Chức năng và nhiệm vụ của sở văn hóa Ninh Bình

* Vị trí và chức năng
– Sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình là một cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Ninh Bình. Tổ chức này có chức năng tham mưu giúp cho UBND tỉnh Ninh Bình quản lý tốt về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ thuộc quyền hạn được phân công hoặc được ủy quyền từ UBND tỉnh, và Chủ tịch UBND tỉnh.

– Sở văn hóa Du lịch tỉnh Ninh Bình là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; tổ chức này chịu sự chỉ đạo, sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng thời còn chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


* Nhiệm vụ và quyền hạn của sở văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình
+ Trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh:

– Những dự thảo quyết định, những chỉ thị, quy hoạch, những kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; Các đề án, dự án, các chương trình phát triển du lịch; các chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách về hành chính nhà nước; phân cấp quản lý và xã hội hóa lĩnh vực du lịch ở địa phương;
– Dự thảo văn bản quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Du lịch; đồng thời phối hợp và thống nhất với Sở Văn hóa – Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông để dự thảo văn bản quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, và chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
– Dự thảo văn bản quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch.
Xem thêm: Du lịch Ninh Bình đặc sản