Thị phạm là một hình thức bắt chước tồn tại trong Phương pháp sư phạm mang tính truyền nghề của giáo dục nghệ thuật đã từ lâu. Trong cuộc sống, chúng ta thấy nhiều điều được nhận thức thông qua cách...