thứ nhất: Hóa đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là chắp nối các thông hiệu dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ, được khởi tạo, lập, gởi, nhận, lưu giữ và quản lý bằng phương tiện...